کاربرد عمرانی

کاربرد عمرانی در نقشه های برجسته:

نقشه های برجسته٬ امکان شبیه سازی بسیار مناسبی به دست اندرکاران عمرانی میدهد تا فعالیتهای عمرانی از جمله:

  • راه سازی
  • سدسازی
  • پل سازی
  • ساخت تونل و جاده کوهستانی
  • مسیرهای خط لوله
  • دکل برق
  • کانالهای هدایت آب و آبرسانی
  • و …

را با دقت و لمس بهتری از عوارض جغرافیایی منطقه مربوطه بانجام رسانند.