کاربرد نظامی

کاربرد نظامی در نقشه های برجسته:

این نقشه ها از آنجا که بسیار دقیق و مشابه واقعیت و فقط در ابعاد کوچکتر ساخته میشوند لذا استفاده قابل توجهی در مانور ها، جنگ های احتمالی، مقابله با اشرار و قاچاقچیان و نیز سیستم پدافند غیر عامل دارند.

در این نوع استفاده٬ همانند اتاقهای شنی در مرکز فکر جنگها یا مانورها٬ از یک نقشه برجسته بسیار دقیق بهره برده و نمای ملموسی را برای طراحی و اجرای حمله یا دفاع ایجاد مینمایند.

مراکز نظامی و دانشگاههای جنگ٬ معمولا استفاده زیادی از اینگونه نقشه های برجسته مینمایند.