آموزشی

کاربرد آموزشی در نقشه های برجسته:

هم اکنون با دراختیار داشتن نقشه های برجسته که علاوه بر ابعاد طول و عرض یک منطقه، میتوانند بعد ارتفاعی یک نقطه را نیز با دقت و زیبایی تمام نشان دهند، دیگر استفاده از نقشه های کاغذی و دوبعدی، کاربرد و مفهومی ندارد.

کلیه مراکز آموزشی، با بهره گیری از اینگونه نقشه ها، میتوانند تجربه و حس بهتری از یک منطقه جغرافیایی برای کارآموزان خود ایجاد نمایند.

نقشهای برجسته آموزشی میتوانند با برخورداری از سطوح پوششی مختلف همانند پوشش گیاهی، پوشش پراکندگی جمعیتی و … در یادگیری بینندگان و بخاطر سپاری آموخته ها، تاثیر قابل توجهی داشته باشند.