نمایشی

کاربرد نمایشی در نقشه های برجسته:

نقشه های برجسته میتوانند با توجه به ظاهر زیبا و ملموسی که دارند٬ در موزه ها از جمله موزه های جنگ٬ پارکها٬ پارکهای مینیاتوری٬ مناطق توریستی و تمامی مراکز پربازدید٬ یکی از فاکتور های بازدید پذیر و مورد توجه باشند.