نقشه برجسته آموزشی ماهواره ای ایران

 نام نقشه:  نقشه برجسته آموزشی ماهواره ای ایران
موضوع: ناهمواریهای ایران
مقیاس: ۰۰۰’۰۰۰’۱:۶ تصویر: ماهواره ای
ابعاد: ۳۰ × ۳۵ سانتیمتر قاب: وکیومی قهوه ای
قیمت: ۷۰۰۰ تومان

iran 6000000 satellite