نقشه برجسته آموزشی استمپاژ ایران

 نام نقشه:  نقشه برجسته آموزشی استمپاژ ایران
موضوع: ناهمواریهای ایران
مقیاس: ۰۰۰’۰۰۰’۱:۶ تصویر: استمپاژ
ابعاد: ۳۰ × ۳۵ سانتیمتر قاب: وکیومی قهوه ای
قیمت: ۷۰۰۰ تومان