نقشه برجسته آموزشی طبیعی ایران

 نام نقشه:  نقشه برجسته آموزشی طبیعی ایران
موضوع: ناهمواریهای ایران
مقیاس: ۰۰۰’۰۰۰’۱:۶ تصویر: طبیعی نما
ابعاد: ۳۰ × ۳۵ سانتیمتر قاب: وکیومی قهوه ای
قیمت: ۷۰۰۰ تومان

iran 6000000 satellite