نقشه برجسته خاورمیانه

 نام نقشه:  نقشه برجسته خاورمیانه
موضوع: ناهمواریهای خاورمیانه
مقیاس: ۰۰۰’۵۰۰’۱:۵ تصویر: استمپاژ
ابعاد: ۸۰ × ۹۰ سانتیمتر قاب: ندارد
قیمت: ۰۰۰’۲۰ تومان

middle east 5500000 stempaj