نقشه برجسته جهان

 نام نقشه:  نقشه برجسته جهان
موضوع: ناهمواریهای جهان
مقیاس: ۰۰۰’۰۰۰’۱:۲ تصویر: استمپاژ
ابعاد: ۷۰ × ۸۰ سانتیمتر قاب: ندارد
قیمت: ۰۰۰’۲۰ تومان

jahan stempaj