نقشه برجسته بزرگ خاورمیانه

 نام نقشه:  نقشه برجسته بزرگ خاورمیانه
موضوع: ناهمواریهای خاورمیانه
مقیاس: ۰۰۰’۲۵۰’۱:۱ تصویر: استمپاژ
ابعاد: ۳۰۰ × ۴۰۰ سانتیمتر قاب: ندارد
توضیحات:  ۱۲ تکه متصل شده
قیمت: ۰۰۰’۵۰۰’۱ تومان

middle east 1250000 stempaj