نقشه برجسته بزرگ ایران

 نام نقشه:  نقشه برجسته بزرگ ایران
موضوع: ناهمواریهای ایران
مقیاس: ۰۰۰’۰۰۰’۱:۱ تصویر: ماهواره ای
ابعاد: ۱۸۰ × ۲۰۰ سانتیمتر قاب: ندارد
توضیحات: ۴ تکه متصل شده
قیمت: ۰۰۰’۵۰۰ تومان

iran 1000000 satellite