نقشه برجسته ماهواره ای ایران

 نام نقشه:  نقشه برجسته ماهواره ای ایران
موضوع: ناهمواریهای ایران با تمرکز بر نام کوهها و مشخص شدن گرمترین نقطه طبیعی دنیا بر روی نقشه
مقیاس: ۰۰۰’۱۰۰’۱:۲ تصویر: ماهواره ای
ابعاد: ۹۰ × ۱۰۰ سانتیمتر قاب: وکیومی قهوه ای
قیمت: ۰۰۰’۲۰ تومان

iran 6000000 satellite