نقشه های آماده

نقشه های آماده به نقشه هایی میگوییم که اولا از نوع نقشه های برجسته وکیومی میباشند و ثانیا با تیراژ انبوه و برای مصارف عمومی٬ توسط این شرکت٬ طراحی و تولید شده اند.

موجودی تعداد این نقشه ها ممکن است در نمایندگیهای فروش سطح کشور و یا دفتر مرکزی تهران متفاوت باشد و لذا برای تهیه آنها میبایست با نمایندگیهای فروش و یا واحد فروش دفتر مرکزی تماس برقرار نمود.

لیست نقشه های آماده این شرکت

 

۱٫۱٫ نام نقشه: نقشه برجسته آموزشی ماهواره ای ایران  ٬ ابعاد: ۳۰cm در ۳۵cm

 

۲٫ نام نقشه: نقشه برجسته آموزشی استمپاژ ایران  ٬  ابعاد ۳۰cm در۳۵cm

 

۳٫نام نقشه: نقشه برجسته آموزشی طبیعی ایران  ٬  ابعاد ۳۰cm در۳۵cm

 

۴٫ نام نقشه: نقشه برجسته خاورمیانه  ٬  ابعاد ۸۰cm در ۹۰cm

۵٫ نام نقشه: نقشه برجسته جهان  ٬  ابعاد ۷۰cm در ۸۰cm

 

۶٫ نام نقشه: نقشه برجسته بزرگ خاورمیانه  ٬  ابعاد ۳۰۰cm در ۴۰۰cm

 

۷٫ نام نقشه: نقشه برجسته مناطق ایران ٬  ابعاد ۷۰cm در ۸۰cm

 

۸٫ نام نقشه: نقشه برجسته بزرگ ایران  ٬  ابعاد ۱۸۰cm در ۲۰۰cm

 

۹٫ نام نقشه: نقشه برجسته ماهواره ای ایران ٬  ابعاد ۹۰cm در ۱۰۰cm

iran-2100000-satellite